Kontrole

Ostatnio przeprowadzone kontrole :

W dniu 13.09.2018 przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną została przeprowadzona kontrola z zakresu higieny pracy.

Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości, a bieżący stan sanitarno  – porządkowy w Teatrze Ateneum im. Stefana Jaracza jest zachowany. Protokół pokontrolny HPN/578-01/2018 z dnia 13.09.2018 r.

W dniach 17, 23, 24, 28, 30.01. oraz 6.02. 2019 roku  trwała w Teatrze Ateneum  kontrola Inspektora ZUS. Protokół pokontrolny nr 442018120058PRO001 z dnia 26.01.2019 r.

W dniach 22 – 29.03.2019 roku została przeprowadzona  kontrola w zakresie ppoż w Teatrze Ateneum i równolegle w Federacji ZZP PKP.

Zakres kontroli:

  • Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
  • Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
  • Rozpoznanie innych miejscowych zagrożeń
  • Postępowanie z substancjami kontrolowanymi wykorzystanymi w ochronie ppoż, a także systemami ochrony ppoż oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane.

W dniu 28.05.2019 roku została przeprowadzona kontrola z Archiwum Państwowego w Warszawie w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją archiwalną powstałą i zgromadzoną w Teatrze Ateneum do 2019 roku włącznie. Protokół pokontrolny nr 10187 z dnia 19.06.2019 r.

W dniach 7, 18,21 27.08.2020 została przeprowadzona  kontrola przez Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy.

Protokół pokontrolny nr 150389-53-K019-Pt/20.

Teatr Ateneum zwrócił się do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie pismem z dnia 04.10.2017 i 05.10.2017 r.o wydanie zezwoleń na wykonywanie zajęć zarobkowych przez dzieci w spektaklu”Spowiedź Motyla”.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 04 i 05.10.2017 r.i w czasie kontroli stwierdzono,że wykonywanie przez dzieci zajęć zarobkowych nie spowoduje zagrożeń i spełnia wymagania uwzględniające dobro dzieci.

Sporządzono notatkę urzędową z kontroli w dniu 058.10.2017 r. w obecności Edyty Lewandowskiej-głównego specjalisty ds.kadr i socjalnych.

Informacja dotycząca kontroli przeprowadzonej
na terenie Teatru „ATENEUM´ im Stefana Jaracza w Warszawie
w dniu 28 lutego 2017 roku przez Wydział Kontrolno –Rozpoznawczy
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

W dniach od 22 do 28.02.2017 r. przedstawiciele Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, przeprowadzili kontrolę sprawdzającą w zakresie warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej pomieszczeń użytkowanych przez Teatr „ATENEUM”.

Czynności kontrolne potwierdziły w niektórych przypadkach utrzymanie się stanu z okresu wcześniej przeprowadzonych czynności kontrolnych w roku 2010.
Jednocześnie stwierdzono dodatkowo mniejsze uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.
W zakresie niezrealizowanych wcześniejszych decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej zostało wszczęte postępowanie administracyjne i wydano cztery upomnienia nakazujące natychmiastowe wykonanie wcześniejszych decyzji.
W odniesieniu do stwierdzonych uchybień wydano decyzje bieżące nakazujące dostosowanie warunków w pomieszczeniach Teatru do stanu prawnego. W tym zakresie wydano trzy decyzje nakazujące dostosowanie pomieszczeń Teatru do obowiązujących wymagań.
Kopia protokołu ustaleń kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 28 lutego 2017 r. w załączeniu.

Załącznik:
Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 28.02.2017 r.

kontrola  Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych  przeprowadzona w dniach od 07.03.2014 r do 22.04.2014 r  zakończona protokołem.
Protokół kontroli dostępny na żądanie.

kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie dot. pomiarów poziomu hałasu zakończona protokołem z dnia 11 lipca 2014 r i nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego podmiotu.

Protokół Kontroli

W dniu 07.03.2014 r  Inspektor Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził kontrolę zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. Zaleceń pokontrolnych nie wydano, kontrolę zakończono w dniu 07.04.2014 r.

W dniu 12.03.2014 r Państwowy Inspektor Sanitarny przeprowadził  kontrolę dotyczącą pisemnej skargi związaną z zakazem palenia tytoniu w pomieszczeniach Teatru Ateneum. Nie stwierdzono nieprawidłowości i zalecono konieczność dalszego egzekwowania obowiązującego w Teatrze zakazu palenia.

W dniu 29.05.2015 r Archiwum Państwowe  przeprowadziło kontrolę ogólną archiwum zakładowego. W protokole kontroli -brak zaleceń.

W dniu 11.12.2015 r  Państwowy Inspektor Pracy przeprowadził kontrolę  dotyczącą wydania zezwolenia na pracę przez dzieci w Teatrze Ateneum. Wydano 5 decyzji zezwalających.

W dniu 17 listopada 2016 r.została przeprowadzona kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości a bieżący stan sanitarno-porządkowy w Teatrze Ateneum jest zachowany.

Możliwość komentowania jest wyłączona.