Status prawny Teatru

1.Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza, zwany dalej „Teatrem”, jest samorządową instytucją artystyczną posiadającą osobowość prawną.
Teatr używa nazwy: Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza

2.Teatr działa w szczególności na podstawie następujących przepisów prawa:
– ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2012 r. poz.406/, zwanej dalej „ustawą”
– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późniejszymi zmianami/
– ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości/Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późniejszymi zmianami/
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami/
– ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy /Dz.U.Nr 41, poz.361, z późniejszymi zmianami/
– na podstawie statutu nadanego uchwałą Nr XXXVIII/1003/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r.

3.Nadzór nad działalnością Teatru sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie ich kompetencji


Teatr Ateneum statut – Dz.Urz. Woj. Maz. 2012, poz.5095

Możliwość komentowania jest wyłączona.